सपा प्रत्याशी छोटलाल 4877 मतो से आगे

ब्रेकिंग सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा अपना दल एस – रिंकी कोल- 17328 सपा – छोटेलाल खरवार- 22205 बसपा – धनेश्वर – 8104 नोटा – 666 सपा प्रत्याशी छोटलाल 4877 मतो से आगे